CGI :: Call
CGI :: Call
CGI :: E-mail
บริการของเรา
ทางอากาศ
นำเข้า/ส่งออก, งานด้านเอกสาร, ทางเครื่องบิน, ให้ความคุ้มครอง, การขนส่ง, ให้บริการจัดการส่วนค่าระวางสินค้า
ทางทะเล
งานด้านเอกสาร, เสนอราคาค่าระวางสินค้า, ทางเรือ, ให้ความคุ้มครอง, การขนส่ง, ให้บริการจัดการส่วนค่าระวางสินค้า
ปฏิบัติพิธีศุลกากร
ผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก, ให้บริการด้านเอกสารผ่านทางตัวแทนและธนาคาร, ให้บริการด้านเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาต, ให้บริการด้านเอกสารส่งเสริมการลงทุน
พิธีการนำเข้าและส่งออก
แบบฟอร์มใบอนุญาตสำหรับนำเข้าและส่งออก, ประกันภัยสินค้า